ANBI

 • Naam
  Stichting The International Award For Young People, The Netherlands

RSIN / Fiscaal nummer
815024563 KvK Haaglanden

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van het psychologisch, fysiek en sociaal welzijn van jongeren in de leeftijd van veertien tot vijfentwintig jaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het bijzonder door het opzetten van een niet-competitief en vrijwillig programma op psychologisch, fysiek en sociaal gebied, gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder begrepen het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de gemeenschap en het uitreiken van certificaten met bijbehorende insignes indien één der niveaus van bovengemeld programma met succes is afgerond.

Contactgegevens
Mw. Pascalle Cup (Directeur)
Vazalstraat 2
5021 DR Tilburg
Neem hier contact op per mail, Of telefonisch 06-43490446.

Bestuurssamenstelling
Bestuur International Award / Nederland

 • Jos Heijmans – voorzitter
 • Rien Wijdeven – vicevoorzitter
 • Marcel Scherrenburg – penningmeester
 • Anja van Suijlekom – secretaris
 • Marjon de Jong – Events en ceremonies
 • Franck Horio – Expedities
 • vacature – communicatie
 • Sophie Kerstens – bestuurslid
 • Janieke van den Heuvel – bestuurslid
 • Denise Vestjens – bestuurslid

Raad van Advies
 

 • F.G. van Beuningen te Amsterdam
 • E. Koops te Londen
 • dr. L. Meijs, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • M. de Koster-Van Rijckevorsel te Amsterdam
 • S. de Rouwe, te Bolsward
 • R.J.A.M. Davits te Poppel
 • Erik T. Linssen, Breda
 • W. van der Laan te Breda
 • S. Diender, Almere
 • R. Peeters, te Almere
 • L. van Dongen, Waalwijk

Beleidsplan
We hebben voor de komende jaren de ambitie om nog meer jongeren deel te laten nemen aan het Award-programma. We zoeken hiervoor samenwerking met het onderwijs, jeugdwerk, jeugdzorg en andere organisaties die jongeren een extra kans willen geven om hun talenten verder te ontwikkelen. Naast groei in aantallen blijven we alert op de kwaliteit; van de uitvoering maar ook van onze trainingen, de materialen en de beoordelaars. Een Award staat immers ergens voor en dát persoonlijke verhaal van de jongere staat centraal.

In ons meerjarenplan voor 2017-2019 zijn de verschillende onderdelen uitgewerkt die een belangrijke rol spelen in het bereiken van onze ambitie. Per kalenderjaar maken we een werkplan en bijbehorende begroting.

Meerjarenplan 2017-2019 DEF Werkplan 2017 DEF

Werkplan 2017 DEF

Belonings- en vergoedingenbeleid
Salariëring directeur
• Gebaseerd op de CAO welzijn, schaal 10 (een zelfstandig functionerende welzijnswerker)

Vergoedingen bestuur
• Reiskosten EUR 0,19 per km of kosten openbaar vervoer
• Verblijfskosten in redelijkheid
• Directe onkosten

Vergoedingen beoordelaars
• Reiskosten EUR 0,26 per km of kosten openbaar vervoer. Indien een buitenland expeditie begeleid wordt, worden de kosten in overleg vergoed door de groep die begeleidt wordt.
• Per expeditie overnachting eur 10,- in Nederland , eur 20,- daar buiten
• Kostenloze cursus(sen) beoordelaar

Vergoedingen overige vrijwilligers
• In onderling overleg vooraf
• Toegepaste vergoedingen: zie vergoedingen bestuur

Verslag uitgeoefende activiteiten & Financiële verantwoording
Download: het jaarverslag 2011
Download: het jaarverslag 2012
Download: het jaarverslag 2013
Download: het jaarverslag 2014

Award Jaarverslag 2015-spreads-S

jaarverslag 2016 Award DEF